‘ચમન’ની ચિત્રકળા-૫


પેન્સીલ રેખાચિત્રોનો આ અંતીમ હપ્તો છે. ચીમનભાઈએ થોડા ચારકોલ અને રંગીન ચિત્રો પણ દોર્યા છે.

પ્રત્યેક કલાકારે પોત પોતાની કલ્પનાના મીરા-શ્યામ ચિતર્યા છે. મીરાનો એકતારો અને શ્યામની બંસી બધાએ ચિત્રોમાં સામીલ કરી છે. આવા પાત્રોના વસ્ત્રો અને આભુષણો સમય અનુસાર બદલાતા રહ્યા છે. મોટાભાગના મીરાના ચિત્રોમાં એની સફેદ સાડી અને ગળામાં માળા જ દર્શાવવામાં આવ્યાં છે.

એક સંપૂર્ણ કુટુંબ પોરો ખાવા બેઠું છે. મુખભાવ ઉપરથી થાકેલા જણાય છે. કંઈક ચિંતામાં હોય એવું પણ લાગે છે. ગરમીથી બચવા ત્રણે જણે માથું અલગ અલગ રીતે ઢાંક્યું છે.

ખૂબ જ ઓછી રેખાઓથી બનેલું મૃદંગ વાદન અને નૃત્યનું ચિત્ર ખરેખર સુંદર સંદેશ આપે છે.

(આવતી કાલે આ હારમાળાનો અંતીમ હપ્તો.)

2 thoughts on “‘ચમન’ની ચિત્રકળા-૫

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s