આમંત્રણ


ટુંકી વાર્તા લખતા લેખકોને એપ્રીલ – મે –જુન દરમ્યાન દર શનિવારે વાર્તા વિભાગમાં પ્રગટ કરવા વાર્તાઓ મોકલવા આમંત્રણ છે. વાર્તાઓ વર્ડ ફોર્મેટમાં યુનીકોડમાં હોવી જરૂરી છે. વાર્તાઓ ઈ-મેઈલ દ્વારા pkdavda@gmail.com માં મોકલી શકો છો. આવેલી વાર્તાઓમાંથી સંપાદક અને સલાહકારોની પસંદગીની વાર્તાઓ આંગણાંમાં મૂકવામા આવશે. લેખકોને પ્રકાશનની તારીખની અગાઉથી જાણ કરવામાં આવશે.

-સંપાદક

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s