આમંત્રણ


આંગણાંમાં વાચકોની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધતી જાય છે. આંગણું સાહિત્ય રસિકોને અને કલાકારોને એક સાત્વિક મંચ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. તમે કોઈપણ પ્રકારના સાહિત્યનું કે કોઈપણ પ્રકારની કળાનું સર્જન કરતા હો તો આંગણાંમાં તમારા સર્જનને પ્રદર્શિત કરી શકો છો. લખાણ વર્ડ ફોર્મેટમાં અને યુનિકોડમાં હોવું જોઈએ. ફોટોગ્રાફસ અને ચિત્રો PNG અથવા JPG ફોર્મેટમાં હોવા જોઈએ. તમારી રચના મને ઈ-મેઈલ દ્વારા pkdavda@gmail.com માં મોકલી આપો. સ્વીકારેલા સર્જનોની જાણ કરવામાં આવશે.

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s