આંગણાંના સરનામામાં ફરી ફેરબદલ


આંગણાં માટેની સામગ્રી

P. K. Davda

pkdavda@gmail.com

માં ન મોકલતા.

અને

Jay Kapadia

Davdanuanganu@gmail.com

માં પણ ન મોકલતા.

થોડા સમય બાદ શ્રીમતિ જયશ્રી વિનુ મરચંટ આંગણાંનું સંચાલન સંભાળી લેવાના હોવાથી, આજથી બધી જ સામગ્રી નીચેના સરનામે જ મોકલજો.

Jayshree Merchant

Davdanuanganu1@gmail.com

2 thoughts on “આંગણાંના સરનામામાં ફરી ફેરબદલ

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s